پرده سینما

سینماداران از اکران دیجیتالی فیلم ها حمایت کردند

پرده سینما 

 

 

سینماداران از اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر به صورت دیجیتال حمایت کردند.

سینماها در ایام جشنواره فجر به صورت دیجیتال فیلم پخش می کنندبه گزارش سایت پرده سینما اکران دیجیتال یک ضرورت است. بسیاری از متخصصان و اهل فن بر این باورند که سینمای ایران می بایست خیلی وقت پیش به سمت دیجیتال می رفت.  امسال در آستانه برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر محمدرضا عباسیان دبیر این رویداد مهم سینمایی کشور با جسارت و قاطعیت در صدد برآمد تا تمامی فیلم های جشنواره را با بهره گیری از سیستم دیجیتال به نمایش بگذارد. ارائه این طرح در محافل سینمایی و جامعه موج گسترده ای از اظهارنظرها و واکنش های مثبت را در پی داشت. البته بعضاً، نقطه نظر متفاوت و مخالفی هم شنیده شد. اما نکته اساسی و مشترک در اغلب این دیدگاه ها اهمیت و لزوم اجتناب ناپذیر اکران دیجیتال در آینده است. از این رو، قطعاً، سینماداران و مدیران سینمایی که بیش از هر طیف دیگری با مقوله اکران سروکار دارند می توانند نظرات اجرایی تر و کاربردی تری را ارائه دهند.

رضاسعیدی‌پور مدیر پردیس سینمایی آزادی معتقد است اگر سینماشهر بتواند در این مدت سالن‌های سینمایی که قرار است با جشنواره فیلم فجر همکاری کنند را به سیستم پخش دیجیتال تجهیز کند حرکت بسیار موثری برای سینما است.

وی می گوید: مشکلاتی از قبیل نرسیدن کپی به سینماها و ... که ما همواره در جشنواره فیلم فجر شاهدآن بودیم با پخش دیجیتال دیگر وجود نخواهد داشت.

به گفته وی سیستم دیجیتال به لحاظ کیفیت پخش بسیار قوی عمل می‌کند و تماشاگر از رنگ و نور آثار لذت بیشتری می‌برد. از طرف دیگر به لحاظ تامین مواد خام به سود سینما خواهد بود.

سعیدی‌پور ادامه می دهد: سیستم پخش دیجیتال با تجهیز کردن سالن های سینما به سِرور و پروکشن قوی اتفاق می‌افتد.سِرور شبیه به هاردی است که درکنار پروژکشن قوی قرار می‌گیرد. بدین صورت کپی را در هاردِ این سرور ریخته و شماره رمزی به آن داده می‌شود تا از نمایش اضافه و خروجی گرفتن از آن جلوگیری شود.

به اعتقاد وی ساسا، سیستم پخش دیجیتال اتفاق خوبی است اما برنامه ریزی دقیقی را می‌طلبد. هم اکنون هیچکدام از سالن‌های سینما آزادی مجهز به سیستم پخش دیجیتال نیستند. چهار سالن پردیس زندگی نیز مجهز نیست. اگرسینما شهر در این مدت باقی مانده تا جشنواره فیلم فجر بتواند سالن ها را مجهز به این سیستم کند اتفاق بسیار خوبی است.

مدیر سینما ماندانا نیز، با تاکید این نکته که تجهیز سالن‌های سینمایی به پخش دیجیتال یک ضرورت اجتناب ناپذیر است بر این باور است سیستم پخش دیجیتال یک تحول بزرگ در سینمای ایران است، با توجه به مشکلات اقتصادی و بالا بودن هزینه‌های تولید در سینمای ایران، پایین آوردن هزینه ها و بهینه سازی در این بخش می تواند به رونق سینما بینجامد.

به گفته وی خوشبختانه تکنولوژی پخش دیجیتال در ایران وجود دارد، مهندسین ایرانی در ساخت و تجهیز و تعمیر قطعات کاملاً کاربلد و حرفه ای هستند و نیازی به وارد کردن این سیستم از خارج نیست. دیجیتال شدن پخش سینماها ضرورتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما باید با صبر و حوصله به سراغش رفت و این فرصت را به همه سینمادارها داد تا از این امکان استفاده کنند.

محمد قاصد اشرفی می افزاید: نصب، مونتاژ و سرویس دهی به سینماها در این حوزه کمبود و مشکلی ندارد، سینمادارها نباید از این نظر نگران باشند، اما مهم این است که در مرحله تولید هم به کیفیت صدا و تصویر توجه شود تا نسخه ای که روی پرده می رود، کیفیت فنی قابل قبولی داشته باشد.      

مدیر سینما ماندانا با اشاره به اینکه یک برنامه ریزی کلان برای مجهز کردن سینماها به پخش دیجیتال نیاز داریم که تنها شامل حلقه اکران نیست،اضافه می کند: حلقه تولید و توزیع فیلم هم باید درگیر این ماجرا شوند، اگر گروه های فیلمبرداری زمان ساخت یک فیلم به این ویژگی توجه نکنند، این طرح به نتیجه درخور توجه نمی رسد و فقط یک تغییر ظاهری در سالن‌های سینما خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران می گوید: اکران این روزهای سینمای ایران اگرچه تنوع و تکثر دارد، اما آمارها امیدوار کننده نیست،شاید یکی از دلایل افت مخاطب نامطلوب بودن وضعیت بعضی سالن‌ها است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده پردیس های سینمایی و سالن‌های مجهز تماشاگر بیشتری داشته اند. دیجیتال شدن سینماها می تواند کیفیت فیلم دیدن مخاطب را تقویت کند.

اشرفی، با بیان اینکه طرح‌های مختلفی در سینمای ایران اجرا شده که به دلیل نداشتن تداوم فرجامی نداشته اند، اظهار امیدواری می کند: طرح دیجیتالی شدن سالن‌های سینما با مطالعه، حساسیت و توجه مدیران و سینماداران و سینماگران به ثمر برسد و در بخش تکنیکی شاهد رشد در سینمای ایران باشیم.

ﺳﯿﺮوسﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻣﻮرد دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ معتقد است ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ می افزاید: ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از آن ﺷﻮد.

مدیر سینماآفریقا ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﺎرات ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ، اﺑﺮاز داﺷﺖ: اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ آﭘﺎرات، ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶآﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد. اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶآن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶدر آﯾﺪ.

وی اﻓﺰود: ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد، ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﯾﮕﺎﻧﻪ اداﻣﻪ می دهد: ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﯿﻨﻤﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺮان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

امیرهوشنگ پاسبانیان مدیر سینما استقلال درباره سیستم پخش دیجیتال در سالن‌های سینمایی می گوید: اغلب سرگروه‌های سینمایی مجهز به پخش دیجیتال نیستند. در بعضی از سالن ها که این سیستم وجود دارد پروجکشن کیفیت خوبی ندارد و رنگ و نور آثار در پخش به تلویزیون نزدیک می‌شود.

وی می افزاید: سیستم پخش دیجیتال که در اغلب کشورهای دنیا متداول است در سیستم پخش ایران تنها اسمش مانند آنها است چرا که به لحاظ سخت افزاری و کیفیتی تجهیزات ما از درجه استاندارد برخوردار نیستند.

مدیر سینما استقلال ادامه می دهد: تا آنجا که من می‌دانم سیستم های پخش دیجیتال ما توانایی شش سانس نمایش پشت سرهم را ندارند و در دو یا سه سانس دچار مشکل می‌شوند. فیلمسازان و سینمادارها باید همواره نگران کیفیت پخش باشند.

پاسبانیان معتقد است سیستم پخش دیجیتال ایده‌آل، کاملا به نفع سینما است اما نباید تنها محو این اسم شویم.

البته، در این زمینه شاید مدیرعامل موسسه سینماشهر  صاحب نظرتر از هر کسی باشد.

مجید مسچی از تجهیز اغلب سالن‌های سینمای تهران و شهرستان‌ها به سیستم پخش دیجیتال خبر می دهد و می گوید: سیستم پخش دیجیتال در اکثر کشورهای دنیا رایج است. ما هم از مدتی پیش در صدد تجهیز کردن سالن‌های سینما به این سیستم هستیم.

به اعتقاد وی، به لحاظ کیفیت پخش سیستم دیجیتال بسیار قوی تر از سیستم آنالوگ است. رنگ و نور در این سیستم از کیفیت بیشتری برخوردار است. به لحاظ هزینه هم به نفع سینما است، هر کپی نگاتیو حدود یک میلیون برای تهیه‌کننده هزینه داشت که از این طریق هزینه کاهش می‌یابد.

مدیرعامل موسسه سینماشهر می افزاید: سیستم دیجیتال برای آثار سینمایی امنیت زیادی دارد. همچنین فیلمسازان می‌توانند قبل از پخش کیفیت آثار خود را به لحاظ نور و رنگ بررسی کنند تا نگرانی نداشته باشند.

وی عنوان می کند: از مدتی پیش دیجیتالی کردن سیستم پخش در سینماها در دستور کار ما بود و به جز تهران در شهرستان‌ها این اتفاق می‌افتد. تا سی و یکمین جشنواره فیلم فجر نیز سعی می‌کنیم اغلب سینماها را به این سیستم مجهز کنیم.

 


 تاريخ ارسال: 1391/10/10

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.