پرده سینما

یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر: دفتر هفدهم- ایاک نعبد و ایاک نستعین

یادداشت سردبیر: دفتر هفدهم- ایاک نعبد و ایاک نستعین
تاريخ ارسال: 1389/2/23
یادداشت سردبیر: دفتر شانزدهم- سالها می گذرد شنبه به  نوروز

یادداشت سردبیر: دفتر شانزدهم- سالها می گذرد شنبه به نوروز
تاريخ ارسال: 1389/2/6
یادداشت سردبیر: دفتر پانزدهم- یا مقلب القلوب و الابصار

یادداشت سردبیر: دفتر پانزدهم- یا مقلب القلوب و الابصار
تاريخ ارسال: 1389/1/1
یادداشت سردبیر: دفتر چهاردهم- خانه تکانی در پرده سینما

یادداشت سردبیر: دفتر چهاردهم- خانه تکانی در پرده سینما
تاريخ ارسال: 1388/12/20
یادداشت سردبیر: دفتر دوازدهم- نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟

یادداشت سردبیر: دفتر دوازدهم- نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؟
تاريخ ارسال: 1388/11/28
یادداشت سردبیر: دفتر یازدهم- اولویت ما «محبوبیت» نیست، بلکه «حقیقت» است

یادداشت سردبیر: دفتر یازدهم- اولویت ما «محبوبیت» نیست، بلکه «حقیقت» است
تاريخ ارسال: 1388/11/17
یادداشت سردبیر: دفتر دهم- ...که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

یادداشت سردبیر: دفتر دهم- ...که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش
تاريخ ارسال: 1388/11/1
یادداشت سردبیر: دفتر نهم- انتخاب «پرده سینما» به عنوان بهترین سایت سینمایی

یادداشت سردبیر: دفتر نهم- انتخاب «پرده سینما» به عنوان بهترین سایت سینمایی
تاريخ ارسال: 1388/10/28
یادداشت سردبیر: دفتر هشتم- سال نو میلادی

یادداشت سردبیر: دفتر هشتم- سال نو میلادی
تاريخ ارسال: 1388/10/12
یادداشت سردبیر: دفتر هفتم- گاهی بعضی اخبار مقاومت ناپذیرند!

یادداشت سردبیر: دفتر هفتم- گاهی بعضی اخبار مقاومت ناپذیرند!
تاريخ ارسال: 1388/10/8
یادداشت سردبیر: دفتر ششم- چرا خودمان را نقد نکنیم؟

یادداشت سردبیر: دفتر ششم- چرا خودمان را نقد نکنیم؟
تاريخ ارسال: 1388/10/3
یادداشت سردبیر: دفتر پنجم- ما در تدارک کارزار نیستیم، چراکه تدارک آن را از قبل دیده ایم

یادداشت سردبیر: دفتر پنجم- ما در تدارک کارزار نیستیم، چراکه تدارک آن را از قبل دیده ایم
تاريخ ارسال: 1388/10/1
یادداشت سردبیر: دفتر چهارم- اوج التهاب!

یادداشت سردبیر: دفتر چهارم- اوج التهاب!
تاريخ ارسال: 1388/9/23
یادداشت سردبیر: دفتر سوم- کابوس قبل از کریسمس در صفحات وب!

یادداشت سردبیر: دفتر سوم- کابوس قبل از کریسمس در صفحات وب!
تاريخ ارسال: 1388/9/18
یادداشت سردبیر: دفتر دوم- شکل گرفتن «پرده سینما»

یادداشت سردبیر: دفتر دوم- شکل گرفتن «پرده سینما»
تاريخ ارسال: 1388/9/11
یادداشت سردبیر: دفتر اول- همتت بدرقه راه کن ای طایر قدس

یادداشت سردبیر: دفتر اول- همتت بدرقه راه کن ای طایر قدس
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: